Računski postopek za izdelavo energetske izkaznice se uporablja za vse novogradnje, celovite obnove objektov in obstoječe stanovanjske stavbe, ki so namenjene za prodajo ali najem. Energijski kazalci o rabi energije se izračunajo po standardu SIST EN ISO 13790 in na podlagi potrebnih nacionalnih robnih pogojev. Predvideno je ugotavljanje dejanske rabe energije iz triletnega povprečja po standardu SIST EN 15206.

Metodologija računa omogoča določitev potrebne toplote za ogrevanje in hlajenje in dovedene energije za njegovo delovanje, ki zajema:

  • ogrevanje in hlajenje,
  • pripravo tople vode,
  • energijo sistema za prezračevanje in
  • razsvetljavo v objektu.

V računski energetski izkaznici so prikazani štirje vidiki energijske učinkovitosti:

  • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe  QNH/Ak (kWh/m²a),
  • letna dovedena energija za delovanje stavbe Q/Ak (kWh/m²a),
  • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
  • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe  (kg/m²a).

Za novogradnjo mora investitor pridobiti energetsko izkaznico pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Ta energetska izkaznica mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Izkaznica je obvezen sestavni del projekta izvedenih del (PID). Ob pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu ali najemniku predložiti energetsko izkaznico.