Skoraj nič-energijska stavba

Vezano na energetsko učinkovitost stavb ima prenovljena evropska direktiva postavljen izredno visok cilj, ki se imenuje “skoraj nič-energijska stavba”. Ta je v njenem 2. členu opredeljena kot “stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, določeno v skladu s Prilogo I. Za skoraj nič potrebne energije oziroma zelo majhno količino potrebne energije bi v zelo veliki meri morala zadostovati energija iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem oziroma bližini”.

Nadalje pa 9. člen prenovljene evropske direktive zahteva tudi, da bodo do 31. decembra 2020 vse nove stavbe zgrajene kot “skoraj nič-energijske stavbe” oziroma morajo biti takšne stavbe v uporabi javnih organov zgrajene že dve leti prej, to je do 31. decembra 2018. Za izvajanje tega cilja morajo države članice tudi postaviti vmesne časovne cilje, lahko različne glede na vrsto stavb.

Skoraj nič-energijska stavba

PURES 2010 izraza “skoraj nič-energijska stavba” ne uvaja in ga tako tudi ne pozna, posledično pa tudi nima postavljenih nikakršnih vmesnih časovnih ciljev z izgradnjo takšnih stavb. V 16. členu, kjer obravnava obnovljive vire energije, se zadosti že samo z njihovim 25% deležem celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi, kar pravilnik poimenuje “dosežena energijska učinkovitost stavbe”. To pa je upoštevajoč isti člen moč doseči tudi na druge načine, ki sploh ne temeljijo nujno na obnovljivih virih energije, ampak na primer na “soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom” ali pa na “sistemu energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja”.

Energija iz obnovljivih virov“ pa je v evropski direktivi jasno opredeljena edino in samo kot “energija iz obnovljivih nefosilnih virov, predvsem vetra, sonca, aerotermalne, geotermalne, hidrotermalne energije in energije oceanov, vodne energije, biomase, deponijskega plina, plina iz komunalnih čistilnih naprav in bioplinov”. Torej, nikakršna soproizvodnja toplote in električne energije gnana s fosilnimi gorivi, tudi še s tako visokim izkoristkom, ne predstavlja obnovljivega vira.

VIR: www.izs.si