Direktiva o energetski učinkovitosti stavb EPBD 2002/91/EC in predvsem prenovljena direktiva EPBD 2010/31/EU, ki še bistveno zaostruje nekatere zahteve, omejujeta rabo energije v stavbah. Obe direktivi predvidevata omejevanje rabe na ravni celotne stavbe, ki poleg ovoja stavbe vključuje tudi posamezne tehnične sisteme v stavah:

  • prezračevanje,
  • ogrevanje,
  • klimatizacijo,
  • hlajenje,
  • pripravo tople vode in
  • razsvetljavo.

Sistem energetskih izkaznic je v Sloveniji prenesen v pravni red s sledečim zakonom in pravilnikoma:

Stavbe imajo zelo pomembno vlogo, saj so odgovorne za oddajo 35 odstotkov emisij CO2 v okolje. Ukrep, učinkovita raba energije in raba energije iz obnovljivih virov v stavbah, ima tudi strateški značaj saj je današnja odvisnost EU od uvoza energije že 54 odstotna, ob enem pa je to tudi spodbuda za tehnološki razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest.

Dodatne informacije:

Katere stavbe so izvzete? Vrste izkaznic Kdaj je EI obvezna? Izračun cene glede na tip stavbe