izobrazevanje_energetske_izkaznice

Na osnovi javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje treh let (Ur. l. RS, št. 66/2010 in št. 69/2010) je Ministrstvo med štirimi kandidati za izvajalca usposabljanja izbralo Gradbeni institut ZRMK, d. o. o., iz Ljubljane.

Trenutno potekajo nadaljnji potrebni postopki, da se bo lahko začelo prvo usposabljanje in da bo sistem energetskih izkaznic zaživel. Usposabljanje se bo izvajalo po programu za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic. Za slednje je namreč potrebno multidisciplinarno znanje iz gradbene fizike in instalacij, ki ga projektanti posameznih strok praviloma ne obvladajo dovolj celovito.

Predvidevamo, da bo prvo usposabljanje izvedeno do konca januarja 2012. Prvo leto pričakujemo veliko zanimanja, zato bo za usposabljanje predvidenih več terminov na različnih lokacijah po Sloveniji.

Preizkus znanja bo potekal pred izpitno komisijo, ki bo sestavljena iz predsednika in dveh članov z univerzitetno izobrazbo, najmanj osmimi leti delovnih izkušenj in s strokovnimi referencami.

Program usposabljanja bo skladno s pravilnikom obsegal:

  • predpise, ki se nanašajo na energetske izkaznice,
  • postopke za določanje energetskih karakteristik stavb,
  • ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti,
  • potek pregleda stavbe za izdelavo energetske izkaznice ter praktično izvedbo izdelave in izdaje energetske izkaznice, ki vključuje individualno izdelavo in izdajo energetske izkaznice, izdelavo poročila in predstavitev energetske izkaznice.

V skladu z energetskim zakonom bodo lahko energetske izkaznice izdelovali strokovnjaki z najmanj visoko izobrazbo tehnične ali arhitekturne smeri, najmanj petimi leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju ter uspešno opravljenim usposabljanjem in preizkusom znanja.

Energetske izkaznice bodo izdajale pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za projektiranje ali tehnično svetovanje in imajo zaposlenega oziroma so v pogodbenem razmerju z vsaj enim strokovnjakov z licenco za izdelavo energetskih izkaznic. Pooblastilo za izdajanje energetskih izkaznic jim bo podelil minister, pristojen za energijo, na osnovi javnega natečaja.

VIR: Septembrska številka biltena “Učinkovito z energijo”