Za izvedbo energetskih pregledov ali za izvedbo meritev rabe oz. kvalitete električne energije pišite na: info@energetski-pregled.si ali pokličite 01 583 73 72.

Energetski pregled stavbe ali določenega procesa, predstavlja celostno analizo porabe in stroška za energijo. Ob izvajanju meritev se podrobno analizirajo možnosti za zmanjšanje porabe vseh energentov in električne energije. Glede na vrsto stavbe, industrijskega procesa ali problematike se določijo vrsta energetskega pregleda:

 • Preliminarni energetski pregled
  predstavlja najbolj preprosto obliko energetskega pregleda, ki je načeloma podlaga za poenostavljeni ali razširjeni energetski pregled.
 • Poenostavljeni energetski pregled
  se izvede za preprostejše npr. pisarniške stavbe ali za manjše industrijske procese, kjer ni potrebno veliko meritev in kjer so večje porabniki znani.
 • Razširjeni energetski pregled
  je najpogostejša oblika pregleda, ki vsebuje natančne ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti. Razčleni se celotna poraba vseh energentov in električne energije, po vseh porabnikih. Razširjen energetski pregled predstavlja relevantno podlago za odločanja o investicijah s strani vodstva podjetja oz. lastnikov.

Zakonska določila za velike gospodarske družbe
Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, ki velja od dne 9.6.2016 v 12. členu določa: “Velike gospodarske družbe opravijo energetski pregled skladno s tem pravilnikom do 31. decembra 2017.”

> Več informacij o energetskih pregledih

Razširjeni energetski pregled (REP) obsega:

 • Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo,
  ki vključuje pridobivanje podatkov (iz računov, s pomočjo meritev, popisov števcev itd.) in analizo podatkov o rabi energije;
 • Določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije,analiza energije po porbnikih
  kjer ukrepi segajo vse od organizacijskih ukrepov, ukrepov na strojnih sistemih, ukrepov na gradbenih elementih in do ukrepov v povezavi z električnimi porabniki. Ukrepi učinkovite rabe energije so lahko v smislu menjave, nadgradnje, krmiljenja ali regulacije.
 • Analiza izbranih ukrepov,
  za katere se določijo prihranki energije in stroškov ter višina in vračilna doba investicije. Izvajalec energetskega pregleda izdela tudi prednostni seznam predlaganih ukrepov;
 • Poročilo o energetskem pregledu,
  ki obsega tudi povzetek predlaganih ukrepov. Izsledki energetskega pregleda se predstavijo lastniku in uporabnikom na skupnem sestanku.

Glede na namembnost, izvajamo sledeče energetske preglede:

 • Energetski pregled stavbe (javne stavbe, poslovne stavbe, nakupovalni centri ipd.)
 • Energetski pregled podjetja
 • Energetski pregled industrije
 • Energetski pregled specifičnega industrijskega procesa, kot del večjega sistema
 • Energetski pregled specifičnega termodinamičnega procesa
 • Energetski pregled specifičnih porabnikov na: komprimiran zrak, plin, električno energijo ipd.
> Več informacij o energetskih pregledih