Energetska izkaznica pri prometu z nepremičninami

Glede na več rokov za obvezno izdajanje energetskih izkaznic, ki so že pretečeni pa vendar zapisani v Energetskem zakonu v prehodnih določbah, se bodo le-te določbe začele pri trgu nepremičnin uporabljati šele, ko se bo vzpostavil celoten sistem za izdelavo energetskih izkaznic. To predvsem pomeni, da bodo podeljene prve licence neodvisnih strokovnjakov in pooblastila pravnim osebam, ki bodo izdajale izkaznice. Roki za izdajo, ki jih navaja zakon so (68. člen zakona):

  • 1. januar 2008 za nove stavbe,
  • za obstoječe stavbe pa 1. januarja 2009,

V prvem odstavku 68.c člena zakona bi morale biti biti energetske izkaznice nameščene najpozneje do 31. decembra 2010.

 

68. b člen zakona

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.
Pri oddaji stavbe v najem za obdobje, krajše od enega leta, ter pri prodaji stavbe ali njenega dela namesto razlastitve ali prodaje stavbe oziroma njenega dela v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku energetske izkaznice ni potrebno predložiti.

Investitor novozgrajene stavbe mora energetsko izkaznico pridobiti pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Energetska izkaznica novozgrajene stavbe mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del.

Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti izkaz o energetski učinkovitosti, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti energetsko izkaznico.