Usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic

Na spletni strani Gradbenega inštituta ZRMK že lahko preberete prve uradne informacije v zvezi z obveznim usposabljanjem, ki je pogoj za pridobitev licence za izdelovalce energetskih izkaznic. Izobraževanje bo trajalo 27 ur oz. 4 delovne dni, ob koncu pa bo sledil izpit.

 

 

 

Cena usposabljanja

Cena usposabljanja: 380,00 EUR + 20% DDV = 456,00 EUR
Cena pristopnine k izpitu: 210,00 EUR + 20% DDV = 252,00 EUR

Prijava na usposabljanje

Predvidena je izvedba najmanj šestih usposabljanj na leto, odvisno od potreb. Usposabljanja bodo organizirana na 3 lokacijah po Sloveniji (osrednja, SV in JZ Slovenija).

O začetku usposabljanja bo Gradbeni inštitut ZRMK kandidate obvestil z javnimi sporočili in na spletni strani www.gi-zrmk.si. Kandidati se bodo lahko za usposabljanje prijavili na spletni aplikaciji.

Podrobnosti o usposabljanju

Obvezno usposabljanje bo trajalo 27 ur oz. 4 delovne dni. V tem obdobju se bodo tečajniki seznanili z evropsko in domačo zakonodajo o energetskem certificiranju stavb ter z najpomembnejšimi strokovnimi temami, kot so določanje energijskih karakteristik stavbe, energijska učinkovitost naprav in sistemov, vrednotenje podatkov o učinkoviti rabi energije, energijsko učinkovita prenova obstoječih stavb, izraba obnovljivih virov in stroškovno učinkoviti ukrepi za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb. Tečajniki se bodo seznanili tudi s splošnimi vidiki in etiko svetovanja, z organizacijskimi ukrepi za učinkovitejšo rabo energije v stavbi in s primeri dobre prakse energijske prenove stavb. Na koncu bodo izdelali dve energetski izkaznici in ju nato tudi predstavili drugim udeležencem usposabljanja. Za potrebe usposabljanja bodo predavatelji pripravili učno gradivo, ki bo kandidatom podrobneje pojasnjevalo v zakonodaji predvidene postopke za izdelavo energetske izkaznice stavbe.

Usposabljanje se konča s pisnim in ustnim izpitom, ki bo potekal predvidoma dva tedna po zaključku usposabljanja.

Pogoji za prijavo

Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične ali arhitekturne smeri ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje tehnične ali arhitekturne smeri skladno z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo);

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju;

– v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence je uspešno opravila usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

VIR: www.gi-zrmk.eu


Ostale informacije:

Katere stavbe so izvzete? Izdelava in cena Kdaj je EI obvezna?